آغاز رکود اقتصادی

مدیر ارشد سرمایه گذاری DoubleLine Capital LP :

من معتقدم که رکود اقتصادی تا چند ماه دیگر آغاز خواهد شد.

به احتمال بیش از 50 درصد، دیگر نرخ بهره افزایش پیدا نمی‌کند.

فدرال رزرو باید سریعتر از آنچه که عمل کرده است، نرخ بهره را افزایش می داد.

فکر می کنم فدرال رزرو امسال چند بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

فدرال رزرو قرار نیست نرخ بهره را افزایش دهد مگر اینکه بازده اوراق قرضه دو ساله افزایش یابد.

اقتصاد به وضوح ضعیف است.

سیستم بانکی در حال تحمل استرس نابرابری است.

اگر رکود رخ دهد، فدرال رزرو واکنش بسیار شدید نشان خواهد داد.

ما احتمالاً سیاست پولی تورم زا خواهیم داشت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط