آقای پانتا از بانک مرکزی اروپا: سیاست پولی حتی پس از چندین بار کاهش نرخ بهره محدود خواهد ماند

آقای پانتا از بانک مرکزی اروپا: سیاست پولی حتی پس از چندین بار کاهش نرخ بهره محدود خواهد ماند.

در صورتی که پیش‌بینی‌های ما توسط داده‌ها تأیید شود، می‌توان انتظار تسهیل بیشتر سیاست پولی را در ماه‌های آینده داشت.

انتظار می رود که تورم منطقه یورو در چند فصل آینده همچنان کاهش یابد.

بانک مرکزی اروپا در تسهیل پولی خود، تحرکات فدرال رزرو را در نظر می گیرد، اما متعهد به آنها نخواهد بود.

همچنین می توان انتظار داشت که افزایش حقوق ها با بهبود قدرت خرید کارگران کند شود، می توان انتظار داشت که شرکت ها بدون افزایش قیمت ها، افزایش حقوق اخیر را جذب کنند.

در ایتالیا کاهش مورد انتظار در سن کار افراد مشاهده می شود که منجر به کاهش 13 درصدی تولید ناخالص داخلی تا سال 2040 می شود.

کاهش ترازنامه بانک مرکزی اروپا نباید با موضع سیاست پولی تداخل داشته باشد یا کمبود نقدینگی در سیستم مالی ایجاد کند.

بانک های بزرگ ایتالیایی در سرمایه گذاری های خود از همتایان اروپایی خود عقب هستند، باید هزینه ها را افزایش دهند.

در سال 2023 تعداد حوادث سایبری جدی گزارش شده توسط موسسات مالی، به شدت افزایش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط