آقای DE COS از بانک مرکزی اروپا می گوید شاخص ها اخیراً کاهش سریع در منطقه یورو را نشان می دهند

آقای DE COS بانک مرکزی اروپا:

شاخص ها اخیراً کاهش سریع در منطقه یورو را نشان می دهند.

فشار تورم قوی تر از حد انتظار است.

افزایش نرخ به خاطر دستیابی به هدف CPI انجام خواهد شد. نرخ ها باید تا زمانی که بازگشتی پیشرونده به هدف تورمی وجود نداشته باشد، افزایش یابد.

یک خطر دیگر، اثرات دور دوم تورم است. رشد ضعیف تر برای کاهش تورم کافی نیست.

همگرایی اجباری سریع به هدف تورمی 2 درصد ممکن است نامطلوب باشد. اندازه رکود اقتصادی برای ایجاد سیاست پولی مهم است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط