آقای NOGUCHI از بانک مرکزی ژاپن: احتمال بهبود متوسط در اقتصاد ژاپن

آقای NOGUCHI از بانک مرکزی ژاپن :

من پیش بینی می کنم که یک بهبود متوسط در اقتصاد ژاپن وجود داشته باشد.

اقتصاد ژاپن به طور متوسط رو به بهبود است.

اقتصاد جهانی و بازارها خطری برای چشم انداز ژاپن هستند.

بانک مرکزی ژاپن تمایل شدید برای ادامه سیاست های تسهیلی را ابراز کرده است.

شکل کلی منحنی بازده اکنون به طور کلی صاف است.

آنچه مهم‌ می باشد این است که با حفظ سیاست‌های تسهیلی، اطمینان حاصل شود که رشد دستمزد به روند تبدیل می‌شود.

انتظارات تورمی مردم ژاپن هنوز روی 2 درصد ثابت نشده است.

در حال حاضر باید به دقت اندازه گیری کرد که آیا “هنجار” تورم و دستمزدها در حال تغییر است یا خیر.

قیمت خدمات در ژاپن در حال افزایش است، اما تاثیر فشار دستمزد هنوز چندان بزرگ نیست.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط