آمادگی بانک مرکزی اروپا برای شروع کاهش نرخ بهره

بانک مرکزی اروپا:

آنچه می بینیم برای شروع کاهش نرخ بهره کافی است.

بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره آماده است.

سرعت کاهش نرخ های بهره بر اساس داده ها خواهد بود.

مسیر پر از دست انداز و همه چیز تدریجی خواهد بود.

دستمزدها روند کاهشی را در طول زمان نشان می دهد.

من فکر می کنم ما در کاهش به موقع تورم موفق بوده ایم.

اما سیاست باید در قلمرو محدودکننده باقی بماند و این یک امر ضروری است.

اگر تورم به طور مشهودی به هدف سال آینده نزدیک شود، می توانیم مطمئن شویم که نرخ ها بیشتر کاهش می یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط