احتمال تمدید کاهش تولید نفت عربستان سعودی

طبق نظرسنجی صورت گرفته انتظار می رود عربستان سعودی کاهش تولید نفت را تا اکتبر تمدید کند، زیرا به دنبال تقویت قیمت ها است .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط