احتمال رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023

موسسه NOMURA پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 را از 4.6% به 4.8% افزایش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط