احتمال وقوع افزایش 0.5 درصدی دیگر در تورم

آقای هولزمن از بانک مرکزی اروپا: چشم انداز تورم یک افزایش 0.5 درصدی دیگر را در ماه می پیشنهاد می کند.

بانک مرکزی اروپا ممکن است بتواند QT را از ژوئیه شتاب دهد.

کم کاری در سیاست های انقباضی، بزرگ ترین ریسک است.

من طرفدار تسریع سرعت QT از ژوئیه هستم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط