احتمال کاهش تورم در سال آینده

بانک مرکزی اروپا: مصرف کنندگان، تورم در سال آینده را 3.9 درصد می بینند. (قبلی 4.1% )

مصرف کنندگان تورم را در 3 سال آینده 2.5% پیش‌بینی می‌کنند (مانند پیش‌بینی قبلی).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط