احتمال کاهش نرخ بهره در صورت ادامه دار بودن روند تورم در ماه های آینده

آقای سنتنو از بانک مرکزی اروپا: “اگر تورم در ماه های آینده به همان مسیر ادامه یابد، انتظار می رود تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا کاهش نرخ بهره باشد.

اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم چرخه عادی سازی نرخ ها را شروع کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط