احساسات مصرف کننده آلمان به پایین‌ترین سطح خود یعنی 27.4- سقوط کرد

احساسات مصرف کننده آلمان به پایین‌ترین سطح خود یعنی 27.4- سقوط کرد چرا که فشارهای تورمی فزاینده همچنان بر خانوارها تأثیر می‌گذارد.

ادامه جنگ در اوکراین و اختلالات در زنجیره تامین باعث می‌شود که قیمت انرژی و مواد غذایی به طور خاص افزایش یابد و در نتیجه یک جو تاریک‌تر برای مصرف کنندگان به وجود آمده باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط