ادامه تغییرات در بانک کردیت سوئیس

به گزارش بلومبرگ، مدیرعامل کردیت سوئیس بیان کرد: این بانک با استناد به نسبت پوشش نقدینگی بهبود یافته و افزایش سرمایه اخیر، به تمرکز خود بر تغییرات ادامه خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط