اظهارات خانم دالی فدرال رزرو در خصوص تورم

خانم دالی فدرال رزرو:

مسیر کاهش تورم ناهموار خواهد بود.

سه ماه گذشته ابهام قابل توجهی در مورد تورم چند ماه آینده ایجاد کرده است.

ابهام قابل توجهی در مورد تورم در 3 ماه آینده وجود دارد.

ترازنامه هیچ علامتی در مورد سیاست پولی ارائه نمی دهد.

در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر نزدیک شدن بازار کار به موقعیت نگران کننده ای وجود ندارد.

ریسک های اشتغال و اهداف تورمی متعادل هستند.

من هنوز یک بازار کار واقعا سالم و تورم بسیار بالا را می بینم.

سیاست فدرال رزرو محدود کننده است، اما ممکن است همچنان برای کاهش تورم زمان ببرد.

رقم 2% هدف تورم است و فدرال رزرو در حالی که در تلاش برای رسیدن به آن است، هدف را تغییر نمی دهد.

اگر بازار کار متزلزل شود، به تعدیل نرخ فکر می کنم.

برای اعلام شکننده بودن و متزلزل بودن بازار کار خیلی زود است.

همچنان شاهد کاهش تورم هستیم. بدون شک اوضاع اکنون کندتر از سال گذشته است.

انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شده است و مصرف کنندگان به قیمت حساس می شوند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط