اظهارات فدرال رزرو در مورد تورم و وضعیت اقتصادی آمریکا

فدرال رزرو:

زمانی که تورم به طور مطمئن به 2 درصد برسد، فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.

موضع پولی فدرال رزرو باید برای مدتی در سطوح محدودکننده بماند.

انتظار دارم که در سال جاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری به ترتیب به 2.25، 1.25 و 4 درصد برسند.

معتقدم که تورم تا سال 2025 به 2 درصد خواهد رسید.

اقتصاد به طور کامل به حالت عادی بازنگشته است.

فدرال رزرو باید برای واکنش به رویدادهای غیرمنتظره آماده باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط