اظهارات فدرال رزرو نیویورک در مورد روند تورم در آمریکا

فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی برای سه سال آینده به 2.6% در دسامبر رسید (در مقابل 3% در ماه نوامبر).

تورم پیش بینی شده در پنج سال آینده از 2.7% به 2.5% کاهش یافته است.

تورم پیش بینی شده یک سال آینده در پایین ترین سطح از ژانویه 2021 به بعد می باشد.

انتظارات تورمی یک ساله آمریکا در ماه دسامبر از 3.4 درصد در نظرسنجی قبلی به 3 درصد کاهش یافته است.

خانوارها نسبت به دسترسی به اعتبار و وضعیت مالی کمتر بدبین هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط