اعتبار در بانکداری سوئیس از بین نرفته است

رئیس انجمن بانکداری سوئیس: اعتبار در بانکداری سوئیس توسط بحران کردیت سوئیس از بین نرفته است، اما وضعیت خوب نیست.

تامین کردیت سوئیس یک مشکل نیست، محیط بانکی ما به طور فزاینده ای رقابتی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط