اعضای بانک مرکزی اروپا اکنون انتظار دارند که اقتصاد رشد کند

اعضای بانک مرکزی اروپا اکنون انتظار دارند که اقتصاد در سال 2022 به میزان3.1 درصد، در سال 2023 به میزان 0.9 درصد و در سال 2024 به میزان 1.9 درصد رشد کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط