اعلام چارچوبی جدید از نرخ های بازار پول پس از بررسی های بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا:

هدف عملیات ساختاری پوشش نیازهای نقدینگی ساختاری بانک ها است.

بانک مرکزی اروپا انتظار دارد نرخ های کوتاه مدت بازار پول در مجاورت نرخ سپرده تغییر کند.

بانک مرکزی اروپا چارچوب جدیدی را برای تنظیم نرخ های بازار پول پس از بررسی اعلام می کند.

بانک مرکزی اروپا قرار است یک عملیات جدید و ساختاری بلندمدت تامین مالی مجدد و سبد اوراق قرضه را در مرحله بعدی اجرا کند.

بانک مرکزی اروپا می‌گوید که حداقل ذخایر مورد نیاز 1 درصد باقی خواهد ماند.

بانک مرکزی اروپا چارچوب را در سال 2026 یا در صورت نیاز زودتر بازبینی می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط