افت شدید اعتبار برای بانک های مرکزی مشاهده نمی شود.

آقای ویسکو از بانک مرکزی اروپا :

افت شدید اعتبار برای بانک های مرکزی مشاهده نمی شود. سیاست پولی نمی تواند قیمت انرژی را کاهش دهد.

سیاست پولی باید از آسیب رساندن به اقتصاد جلوگیری کند. رشد دستمزدها تا کنون محدود بوده است و این نشان دهنده کاهش قدرت خرید و اگر ادامه داشته باشد می تواند پایه گذار رکود باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط