افزایش احتمال رکود اقتصادی آمریکا

موسسه گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در 12 ماه آینده را از 25 درصد به 35 درصد افزایش می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط