افزایش انتظارات تورمی سالانه خانوارهای بریتانیایی برای دوازده ماه آینده

موسسه سیتی: انتظارات تورمی سالانه خانوارهای بریتانیایی در ماه ژانویه، برای دوازده ماه آینده از 3.5 درصد به 3.9 درصد افزایش یافت که این امر کاهش در ماه دسامبر را معکوس کرد.

این افزایش به دلیل نگرانی در مورد اختلالات کشتیرانی با توجه به وضعیت دریای سرخ است.

در این میان، انتظارات تورمی بلندمدت (یعنی 5 تا 10 سال آینده) باثبات تر بود. اما همچنین افزایش جزئی را از 3.4 درصد در دسامبر به 3.6 درصد در ژانویه نشان داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط