افزایش دستمزدها توسط مدیران بانک فدرال رزرو

فدرال رزرو:

مدیران بانک‌ها به فشار شدید دستمزدها بر بازار کار اشاره کردند و فعالیت اقتصادی را ثابت و قوی دیدند.

مدیران هر 12 بانک فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره 50 نقطه پایه‌ای حمایت کردند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط