افزایش قیمت مسکن در سال آینده

نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک: انتظار می رود قیمت مسکن در سال آینده با 2.6 درصد افزایش یابد.(این رقم در سال قبل 7% بود).

اکثریت آمریکایی ها هنوز مسکن را به عنوان یک سرمایه گذاری خوب می بینند.

افزایش مورد انتظار قیمت مسکن در کمترین میزان از تاریخ نظرسنجی قرار دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط