افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در بریتانیا

افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در بریتانیا، تا حدی منعکس کننده چالش هایی است که مشاغل در بخش غذا و نوشیدنی با آن مواجه هستند.

این چالش ها شامل مسائل زنجیره تامین، افزایش هزینه ها و کمبود نیروی کار است.

در مارس 2022، 60 درصد گزارش کردند که تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار گرفته اند، در حالی که این رقم در باقی بخش ها 38 درصد بود.

قیمت ها به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط