افزایش نرخ بهره در سال جاری به پایان خواهد رسید

استورناراس از بانک مرکزی اروپا: در حال حاضر، می توانیم بگوییم که افزایش نرخ بهره در سال 2023 به پایان خواهد رسید.

اگر تغییر شدیدی رخ ندهد، افزایش نرخ بهره در سال جاری به پایان خواهد رسید.

به پایان چرخه انقباضی نزدیک شده‌‌ایم

اما نمی‌توان گفت که هنوز به چند افزایش نرخ بهره نیاز است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط