اقتصاددان ارشد شرکت وام مسکن کانادا نسبت به افزایش مداوم نرخ بهره بانک کانادا محتاط است

اقتصاددان ارشد شرکت وام مسکن کانادا نسبت به افزایش مداوم نرخ بهره بانک کانادا برای کنترل تورم افسارگسیخته در این کشور محتاط است و دو سناریو را تشریح می کند:

سناریوی نرخ بهره متوسط:

نرخ بهره سیاستی تا اوایل سال 2023 به 2.5 درصد می رسد و سپس تا پایان سال 2025 در آن سطح باقی می ماند.

سناریوی نرخ بهره بالا:

اقدامات بیشتری توسط بانک کانادا برای جلوگیری از افزایش تقاضا و افزایش قیمت ها و دستمزدها در پاسخ به انتظارات تورمی بالاتر ضروری است.
در این سناریو، نرخ بانک مرکزی کانادا با شدت بیشتری افزایش می‌یابد و این بانک نرخ بهره سیاستی خود را در اوایل سال 2023 به 3.5% افزایش می‌دهد و سپس به تدریج به سمت نرخ خنثی 2.5% باز می گردد.

در هر دو سناریو، تورم تا پایان سال 2023 به مرز 2 درصد باز می گردد.

رشد اقتصادی بین سه ماهه چهارم 2022 و سه ماهه اول 2023 به پایین ترین حد خود می رسد. این دو فصل رشد منفی حاشیه ای را ثبت می کنند که نشان دهنده یک رکود خفیف در سناریوی با نرخ بهره بالا است.

اما، ممکن است حتی بدتر شود و لازم باشد سیاست پولی حتی بیشتر از این که نرخ‌ها در سناریوی نرخ بهره بالا باقی بمانند، منقبض شود تا انتظارات خانوارها و شرکت‌ها را رام کرده و تورم را به هدف ۲ درصدی بازگرداند که این می تواند منجر به رکود تورمی شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط