اقتصاد آلمان در حال انقباض شدیدتر و احتمال جیره بندی گاز در زمستان

بانک مرکزی آلمان:

اقتصاد آلمان در حال انقباض است

هشدار می دهد که شرایط با کاهش یا جیره بندی مصرف گاز، احتمالاً در زمستان بدتر خواهد شد

حتی اگر از سهمیه بندی مستقیم اجتناب شود، احتمالاً اقتصاد منقبض خواهد شد

فعالیت اقتصادی در این فصل ممکن است تا حدودی عقب نشینی کند و در ماه های پاییز و زمستان به میزان قابل توجهی کاهش یابد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط