اقتصاد آلمان همچنان در حال فروپاشی است

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ؛ اقتصاد آلمان که هنوز هم از رکود زمستانی در حال فروپاشی است، در نیمه دوم سال به سختی رشد خواهد کرد.

بر اساس نظرسنجی اقتصاددانان، تولید اقتصادی آلمان که در سه ماهه دوم متوقف شده است، دوباره در سه ماه منتهی به سپتامبر رکود خواهد داشت و سپس در سه ماهه پایانی تنها به میزان 0.1 درصد رشد خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط