اقتصاد می تواند در جلسه بعدی افزایش ۰.۷۵٪ نرخ بهره را تحمل کند

بوستیک از فدرال رزرو:

اقتصاد می تواند در جلسه بعدی افزایش ۰.۷۵٪ نرخ بهره را تحمل کند و سیاست فعلی سازگارانه باقی می ماند.

تحرکات بلندمدتی در انتظارات تورمی دلگرم کننده است که نشان می دهد عموم مردم و بازارها به فدرال رزرو اعتماد دارند‌. به نظر نمی‌رسد که وضعیت فعلی بازار کار نشان‌دهنده رکود باشد.

قرائت ماه به ماه در مورد تورم آنقدر که من می خواستم دلگرم کننده نبوده است. واقعیت این است که این هنوز یک اقتصاد تحت تاثیر پاندمی است. فدرال رزرو طبق داده‌ها سازگار خواهد شد.

تقاضا در حال پاسخ به سیاست های سخت تر فدرال رزرو در زمینه مسکن و جاهای دیگر است، بهبود عرضه نیز مشهود است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط