امیدواری گلدمن ساکس برای عدم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

موسسه گلدمن ساکس دوباره می گوید که آنها انتظار دارند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئیه آخرین افزایش از سوی FOMC بوده است.

این موسسه در مورد سخنان آقای پاول؛ سخنرانی پاول خاطرنشان کرد که FOMC “با دقت پیش خواهد رفت”.

ما همچنان انتظار داریم که FOMC در نهایت تصمیم بگیرد که انقباض بیشتر سیاست ها غیرضروری است و افزایش نرخ بهره در نشست جولای FOMC، آخرین افزایش این چرخه بوده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط