انتشار پیش نویس بودجه و برنامه مالی 2024 در روز چهارشنبه

وزارت دارایی آلمان:

پیش نویس بودجه و برنامه مالی 2024 روز چهارشنبه منتشر می‌شود.

هنوز در برنامه ریزی بودجه میان مدت تا سال 2027، شکاف 14.4 میلیارد یورویی وجود دارد.

پیش نویس بودجه 2024 نیز شامل سرمایه گذاری 54.2 میلیارد یورویی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط