اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سه ماهه چهارم رخ خواهد داد

طبق نظرسنجی از 53 اقتصاددان، 30 نفر آن‌ها عقیده داشتند اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سه ماهه چهارم رخ خواهد داد.

11 اقتصاددان عقیده داشتند در سه ماهه سوم نرخ بهره افزایش خواهد یافت و 12 اقتصاددان عقیده داشتند امسال نرخ بهره تغییر نخواهد کرد

این نظرسنجی نشان می دهد که احتمال رکود اقتصادی در منطقه یورو در سال 2022، 30 درصد است.

اقتصاد منطقه یورو 0.4 درصد در سه ماهه دوم، 0.6 درصد در سه ماهه سوم، 0.6 درصد در سه ماهه چهارم 2022 رشد خواهد کرد (ارقام نظرسنجی مارس به ترتیب ؛ 1.0٪، 0.8٪، 0.6٪).

تورم منطقه یورو 7.3 درصد در سه ماهه دوم، 6.9 درصد در سه ماهه سوم، 5.8 درصد در سه ماهه چهارم 2022 (ارقام نظرسنجی مارس به ترتیب ؛ 5.3٪، 4.5٪، 3.3٪).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط