اکنون کارگران آمریکایی بیشتری قدرت واقعی برای دریافت دستمزدهای بهتر دارند

بایدن رئیس جمهور امریکا : اکنون کارگران آمریکایی بیشتری قدرت واقعی برای دریافت دستمزدهای بهتر دارند.

برخی افراد قدرت چانه زنی برای دستمزد را یک مشکل می بینند ولی من نه

ما باید بیشتر تلاش کنیم تا قیمت ها تحت کنترل باشد

اقتصاد از حالت بهبود به حالتی پویا تغییر حالت داده است.

گزارش اشتغال نشان می دهد که سیاست‌های من کار می کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط