ایالات متحده به رویکردی سخت و متفکرانه در قبال چین نیاز دارد

دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان: ایالات متحده به رویکردی سخت و متفکرانه در قبال چین نیاز دارد.

من امیدوارم که ایالات متحده روزی از شر محدودیت بدهی خلاص شود.

احتمال اشتباه در سقف بدهی بیشتر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط