ایالات متحده 20 میلیون بشکه نفت اضافی به فروش خواهد رساند

کاخ سفید: ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه قبلی برای فروش 180 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک، 20 میلیون بشکه نفت اضافی به فروش خواهد رساند.

پر کردن ذخایر نفت احتمالاً پس از سال مالی 2023 انجام خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط