بانک خلق چین: تامین مالی کل چین تا سال 2024 به سرعت افزایش خواهد یافت

بانک خلق چین:

تامین مالی کل چین تا سال 2024 به سرعت افزایش خواهد یافت.

ما باید ساختار اعتباری را بیشتر بهینه کنیم.

ما باید به طور جامع از انواع ابزارهای سیاست پولی برای حفظ نقدینگی معقول و کافی استفاده کنیم.

ما باید استفاده از یوان را در تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی تسهیل و ترویج کنیم.

ما می‌خواهیم سهولت سرمایه‌گذاران خارجی را برای مشارکت در بازار اوراق قرضه چین بهبود دهیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط