بانک مرکزی اروپا: داده‌ها نشان می‌دهند که فشارهای تورمی در حال کاهش هستند و فعالیت‌های اقتصادی به طور متوسط در حال گسترش هستند و این امر باعث خوش‌بینی بیشتر می‌شود

بانک مرکزی اروپا:

داده‌ها نشان می‌دهند که فشارهای تورمی در حال کاهش هستند و فعالیت‌های اقتصادی به طور متوسط در حال گسترش هستند و این امر باعث خوش‌بینی بیشتر می‌شود.

مخالفت چند کشور با استقراض متقابل، ایجاد یک صندوق اوراق قرضه با حاکمیت اروپایی را به آینده سوق می‌دهد.

ممکن است نیازی به افزایش نرخ بهره تا جایی نباشد که اقتصاد منطقه یورو با یک فرود سخت مواجه شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط