بانک مرکزی اروپا: مطمئن است که تورم به هدف باز خواهد گشت

بانک مرکزی اروپا: مطمئن است که تورم به هدف باز خواهد گشت اما تا آن زمان هنوز راه زیادی وجود دارد.

ما باید سرسختانه رفتار کنیم زیرا تورم سرسخت و لجباز است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط