بانک مرکزی انگلیس در حال تلاش برای کاهش تورم

بانک مرکزی انگلستان:

اگر انقباض بیش از حد سیاست پولی اشتباه است، ترجیح می‌دهم اشتباه کنم.

اگر من اشتباه می کنم و تورم و اقتصاد به طور قابل توجهی کاهش می یابد، در کاهش نرخ ها تردید نخواهم کرد.

این یک شرط پر ریسک است که انتظارات تورمی به اندازه کافی خوب است و ما می توانیم منتظر کاهش تورم اصلی باشیم.

ریسک تداوم تورم بیشتر در حال نمایان شدن است.

ثابت ماندن نرخ‌ها در سطح فعلی ریسکی است که تداوم بیشتر تورم را ممکن می‌سازد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط