بانک مرکزی انگلیس: کمیته پولی بانک مرکزی انگلیس باید مراقب تورم باشد

بانک مرکزی انگلیس:

کمیته پولی بانک مرکزی انگلیس باید مراقب تورم باشد.

من سرعتی آهسته‌تر را برای افزایش نرخ بهره پیشنهاد می‌کنم.

در راستای روایت کمیته پولی، انتشار داده‌های اشتغال در روز سه‌شنبه نشان داد که بازار کار بریتانیا در سه‌ماهه چهارم اندکی تضعیف شده است.

در شرایط مطلق، بازار کار همچنان فشرده است.

در صورت حفظ سرعت فعلی افزایش نرخ بهره، ریسک انقباض پولی بیش از حد وجود دارد.

کیمته پولی می‌تواند داده‌ها را در هر دو جلسه مارس و مه بانک مرکزی انگلیس ارزیابی کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط