بانک مرکزی ژاپن افزایش چشمگیری را در چشم انداز تورم 2023 در نظر دارد

بانک مرکزی ژاپن افزایش چشمگیری را در چشم انداز تورم 2023 در نظر دارد.

گفته می‌شود که بانک مرکزی ژاپن افزایش CPI سال مالی جاری را به حدود 2.5٪ پیش بینی می‌کند.

گفته می‌شود که بانک مرکزی ژاپن تردید دارد که حرکت صعودی قیمت پایدار خواهد بود یا خیر.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط