بانک مرکزی ژاپن باید سیاست‌های تسهیلی را حفظ کند و تاثیر ارزی بر اقتصاد و قیمت‌ها را تحت نظر داشته باشد

نظرات بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاست پولی :

بانک مرکزی ژاپن باید سیاست‌های تسهیلی را حفظ کند و تاثیر ارزی بر اقتصاد و قیمت‌ها را تحت نظر داشته باشد. تعداد کالاهایی که شاهد افزایش قیمت هستند به دلیل افزایش هزینه مواد خام و ضعیف بودن ین در حال افزایش هستند، اما حفظ سیاست پولی تسهیلی مناسب است چرا که تورم ناشی از چرخه مثبت اقتصادی نیست.

حفظ سیاست پولی فوق العاده تسهیلی در دستیابی به افزایش مستمر دستمزدها مؤثر است. باید قدرت خرید خانوارها و انتظارات تورمی را برای دستیابی به هدف قیمتی بانک مرکزی ژاپن به صورت ثابت افزایش داد.

سقوط شدید ین به اقتصاد آسیب می‌رساند و عدم اطمینان را افزایش می‌دهد. به دلیل محدودیت‌های عرضه ناشی از قرنطینه چین، صادرات و تولید تحت فشار نزولی قوی‌تری نسبت به ماه آوریل قرار دارند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط