برنامه‌ریز دولتی چین: قیمت‌های کامودیتی را کنترل خواهیم کرد

برنامه‌ریز دولتی چین: قیمت‌های کامودیتی را کنترل خواهیم کرد. خواستار اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش‌های پذیرایی و خرده فروشی هستیم. اقدامات مؤثر و به موقع برای حفظ عملیات اقتصادی در محدوده معقول را انجام خواهیم داد. روند قیمت کامودیتی‌ها را به دقت رصد خواهیم کرد. روند نزولی تورم تولیدکننده علیرغم افزایش عدم اطمینان‌ها تغییری نخواهد کرد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط