بر اساس گزارش بلومبرگ، آلمان با اقدامات مربوط به واردات نفت روسیه و دسترسی بنادر مخالف است

بر اساس گزارش بلومبرگ، آلمان با اقدامات مربوط به واردات نفت روسیه و دسترسی بنادر مخالف است.

آلمان در برابر تلاش های اتحادیه اروپا برای ممنوعیت SBERBANK روسیه از سویفت مقاومت می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط