به گزارش اوپک تقاضای جهانی برای نفت خام خود در سال 2023 کاهش خواهد داشت

گزارش ماهانه اوپک: ما پیش‌بینی تقاضای جهانی برای نفت خام خود در سال 2023 را 200 هزار بشکه در روز کاهش می‌دهیم.

تولید نفت در فوریه 117 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 28.92 میلیون بشکه در روز رسید.

افزایش سریع نرخ بهره و سطح بدهی جهانی می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی داشته باشد و ممکن است بر رشد جهانی تأثیر منفی بگذارد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2023 را 2.6 درصد می‌گذاریم.

تقاضای نفت چین در سال 2023 به میزان 710 هزار بشکه در روز از 590 هزار بشکه در روز پیش‌بینی قبلی افزایش می‌یابد.

تقاضای جهانی نفت در سال 2023 به میزان 2.32 میلیون بشکه در روز بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش می‌یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط