بوستیک از فدرال رزرو: ثبات نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی

بوستیک از فدرال رزرو: انقباض گسترده اعتباری به معنای بی‌ثباتی مالی نیست.

در حال حاضر افزایش بیشتر نرخ‌ بهره می‌تواند به طور غیرضروری شتاب رشد را از اقتصاد خارج کند.

سیاست پولی به اندازه کافی محدود‌کننده نبوده است که اثرات آن احساس شود؛ بنابراین باید محتاطانه منتظر ماند.

ریسک انتظار این است که تورم دوباره افزایش یابد، اما این خط پایه من نیست.

ممکن است برای بازگشت تورم به 2 درصد تعدیل بیشتر بازار کار ضروری و فدرال رزرو باید در حفظ سیاست‌های پولی انقباضی خود مصمم باشد.

ریسک توقف چرخه افزایش نرخ بهره، بازگشت تورم است، اما این پیش‌بینی پایه من نیست.

نرخ بهره باید برای بقیه سال جاری در سطح فعلی باقی بماند.

فدرال رزرو باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از رکود اقتصادی قابل توجه انجام دهد.

من انتظار کاهش نرخ بهره برای بخش بیشتره ساله 2024 را ندارم.

اگر سرعت رشد اقتصاد کاهش پیدا نکند، باید در مورد نرخ بهره تجدید نظر کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط