بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس: ما شاهد تضعیف فعالیت های اقتصادی هستیم

آقای بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE):

ما شاهد تضعیف فعالیت های اقتصادی هستیم.

باید پیش برویم و تورم را به هدف 2 درصد کاهش دهیم.

وی از رویکرد “واقع گرایانه” خود در مورد کاهش اقتصاد و نرخ بهره انگلیس دفاع کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط