تصویب انتقال ویژه اعتبارات تضمینی برای بانک ملی سوئیس و UBS

شورای فدرال به اتفاق آرا انتقال ویژه اعتبارات تضمینی برای بانک ملی سوئیس و UBS را تصویب می کند.

این شورا مجموع 109 میلیارد فرانک را تضمین می کند که هیچ پیامد مالی فوری برای کنفدراسیون ندارد.

این شورا افزود که؛ ما در مورد بررسی عمیق رویدادها و یک ارزیابی جامع از چارچوب نظارتی بسیار بزرگ برای ورشکستگی تصمیم گرفتیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط