تمدید مناقصه سیلیکون ولی

سازمان FDIC مهلت مناقصه برای سیلیکون ولی را تا 22 مارس 2023 و پیشنهادها برای بانک SILICON VALLEY BRIDGE تا جمعه، 24 مارس 2023 تمدید می کند.

این سازمان افزوده که منافع قابل توجهی از طرف های متعدد وجود داشته است.

بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی مجاز خواهند بود برای سبد دارایی ها پیشنهاد دهند.

سپرده گذاران به دسترسی کامل به وجوه خود از طریق SILICON VALLEY BRIDGE BANK، N.A ادامه خواهند داد.

مناقصه‌گران احتمالی برای کاوش در همه گزینه‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند.

طرف‌ها می‌توانند پیشنهادهای جداگانه‌ای را ارائه کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط