تمدید کاهش تقاضای گاز داوطلبانه اتحادیه اروپا

کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا: در روز چهارشنبه، ما مراحل بعدی در فرآیند خرید مشترک گاز را اعلام خواهیم کرد.

ما به زودی تمدید کاهش تقاضای گاز داوطلبانه اتحادیه اروپا را پیشنهاد خواهیم کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط